TopEnergy.dk
Privat Virksomhed Offentlig

Privat

Herunder finder du links til dig der overvejer at købe solceller privat:

Virksomhed

Hvis du ønsker at købe solceller til din virksomhed, kan du læse om det her:

Offentlig

Offentlige institutioner kan også have glæde af solceller. Herunder er et par nyttige links til mere information:

Hvis du bliver arbejdsløs

Der har i dagspressen været en række artikler, der har omhandlet sager hvor personer der ejer et solcelleanlæg og som ansøger om dagpenge, af deres A-kassen er blevet opfattet som selvstændige erhvervsdrivende og dermed ikke har kunnet modtage den fulde dagpengesats.

Der er nu kommet afklaring på området og A-kassernes Samvirke har udarbejdet nedenstående redegørelse, der fastlægger, at solcelleanlæg ikke påvirker arbejdsløses ret til dagpenge, uagtet at der er søgt fradrag for etableringsomkostningerne.

AK-Samvirke
Nørre Farimagsgade 43
1364 København K
Tlf. 35 86 66 04

Der har været en del henvendelser til AK-Samvirke, på baggrund af en konkret sag, omtalt i dagspressen vedrørende opsætning af et solcelleanlæg. I den konkrete sag havde a-kassen truffet afgørelse om, at medlemmet skulle anses for at udøve selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Efter det for AK-Samvirke oplyste baserer afgørelsen sig bl.a. på den omstændighed, at medlemmet benyttede skatte- og afskrivningsregler for virksomheder.

Uanset at pågældende i skattemæssig henseende kan betragtes som selvstændig erhvervsdrivende, skal opmærksomheden henledes på, at der skal foretages en særskilt vurdering af, om pågældende også kan anses som selvstændig i forhold til arbejdsløshedsforsikringens regler.

Selvstændig virksomhed er defineret i § 2 i bek. nr. 1303 af 14/12 2005 om drift af selvstændig virksomhed.
Det er en af betingelserne, at virksomheden ”drives ved beskæftigelse”, dvs. at der skal udføres et personligt arbejde i forbindelse med virksomheden. Det anses ikke som personligt arbejde, når der alene er tale om funktioner, som kan sidestilles med tilsvarende opgaver, som er gældende ved formueforvaltning. Det betyder derfor, at hvis ”arbejdet” med solcelleanlægget alene består i at aflæse elmåler med henblik på afregning af salg og rekvirere teknikere eller andre til at vedligeholde anlægget, vil der ikke være tale om at anse forholdet som selvstændig virksomhed i relation til arbejdsløshedsforsikringsloven.

Der skal i denne forbindelse henvises til en tilsvarende sag afgjort af Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg vedrørende en stor vindmølle, som var ejet af en landmand. I sagen var opgaverne ved møllen udover at modtage betaling for strømmen beskrevet således, at

 • Modtage alarmopkald fra vindmøllen, hvis det elektroniske system i møllen konstaterede fejl
 • Kontakte Vestas for eftersyn/reparation ved alarmopkald
 • Foretage administrative opgaver omkring møllen
 • Foretage afregning af moms og øvrige udgifter, som havde med møllen at gøre
 • Aflevere kassekladde og bilag til revisor, som herefter havde bogført alle bilag, og
 • Have kontakt til told, skat og revisor ved regnskabsafslutningen

Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg fandt, at der i relation til møllen var tale om formueforvaltning.

Efter AK-Samvirkes opfattelse, betyder det derfor, at man efter arbejdsløshedsforsikringens regler først bør anses for at drive selvstændig virksomhed med salg af el fra et solcelleanlæg, når der udføres personligt arbejde med driften af anlægget. Det kan der være tale om, hvis man fx selv deltager i arbejdet med at opbygge, reparerer og foretager den løbende vedligeholdelse af solcelleanlægget med det formål, at opnå økonomisk udbytte ved salg af el.

Hvordan virker et solpanel?

 1. Sollys udsender energi i små pakker, kaldet fotoner
 2. Cellerne i et solpanel har et negativt og er positivt lag, hvilket skaber et elektrisk felt
 3. Når solens fotoner absorberes i solpanelet, bliver deres energi frigivet, hvilket bevirker at elektroner løsrives i det elektriske felt
 4. De frie elektroner bevæger sig mod bunden af panelet og ud gennem den forbundne ledning
 5. Bevægelsen af frie elektroner, kaldes elektrisitet
www.topenergy.dk Tlf: 22 25 31 00 - Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net